ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬ್ಲೇಡ್

ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬ್ಲೇಡ್

ಮನೆ> ಉತ್ಪನ್ನಗಳು  > ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬ್ಲೇಡ್

ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬ್ಲೇಡ್